Past Fellows

Past Fellows

Fellow Location after fellowship Fellowship period
Joydeep Chakraborty University of Mississippi 2019-2020
Andreas Zori University of Florida 2017-2018
Alberto Unzueta Geisinger Medical Center 2016-2017
Oxana Norkina University of Florida 2014-2015
Alpna Limaye University of Florida 2011-2012
Anthony Michaels Ohio State University 2009-2010
Jen Jung Pan University of Arizona 2008-2009
Virginia Clark University of Florida 2007-2008
Roniel Cabrera University of Florida 2005-2006
Cynthia Levy University of Miami 2004-2005